Undantag

Kvalificeringstid
Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.

Karenstid
Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå innan du har rätt till ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet och 30 dagar vid hel arbetsoförmåga.

Arbetslöshet
Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen eller arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande.
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked.

Symtomklausul
Försäkringen ger inte ersättning vid dödsfall som beror på sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat innan försäkringen trädde i kraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft. Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast före det att ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt denna symtomklausul.

Ångerrätt

Du som försäkrad kan inom 30 dagar ångra ett frivilligt avtal som ingåtts på distans efter att du erhållit försäkringshandlingarna. Om du som försäkrad ångrar dig skall du skriftligen meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare till försäkring mot arbetsoförmåga samt till livförsäkring är Maiden Life Försäkrings AB, org. nr. 516406-0468.
Försäkringsgivare till försäkring mot arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org nr 516403-1003.
båda försäkringsgivarna företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm

Anmälan om skada

På försäkringsgivarens uppdrag utför Van Ameyde Sweden AB skadereglering i denna produkt. Det är därför till Van Ameyde Sweden AB som du ska anmäla att du vill begära försäkringsersättning om du drabbas av försäkringsfall.

Kontaktuppgifter:
Van Ameyde Sweden AB
Telefon: 0457-256 06
E-post: nystart.sweden@vanameyde.com


Blankett för skadeanmälan hittar du här nedan:
Skadeanmälan Arbetsoförmåga
Skadeanmälan ofrivillig arbetslöshet
Skadeanmälan Dödsfall

Klagomål

Om du inte är nöjd med Nystart Finans agerande i egenskap av försäkringsförmedlare kan du vända dig till den klagomålsansvarige på Nystart Finans. Skicka ditt ärende skriftligen till ”Klagomålsansvarig, Nystart Finans AB”, Box 5281, 102 46 Stockholm, alternativt e-post info@nystartfinans.se
Om du inte är nöjd med försäkringen eller med ett ersättningsbeslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren och begära en omprövning. Kontakta i första hand Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, alternativt e-post info@nordeuropaliv.se. Nordeuropa Försäkring AB representerar försäkringsgivarna Maiden Life och Maiden General.
Du kan även sända ditt klagomål till “The Managing Director, Maiden Life & General”, c/o Maiden Global Holdings Ltd, Albion House, The Valley Centre, Gordon Road, High Wycombe, United Kingdom HP13 6EQ, alternativt e-post customer.relations@maideniis.com.

Om du efter förnyad kontakt med försäkringsgivaren ändå inte är nöjd finns fler möjligheter att få ärendet omprövat, se Försäkringsvillkoren.

Låneskydd

Trygga villkor


Nystart Finans Låneskydd

Låneskyddet innebär att du får månadskostnaden för ditt Nystartlån ersatt i 12 månader vid sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 500 000 kr. Teckna låneskyddet samtidigt med ditt Nystartlån, så har du direkt tryggheten om något oförutsett skulle inträffa.
Månadspremien är låg, endast 6,95 % av lånets månadskostnad, du betalar din försäkringspremie tillsammans med din lånekostnad via autogiro.

För att du ska kunna få tillgång till Nystart Finans Låneskydd krävs att du:

  • har fyllt 18 år men inte 60 år
  • vid tiden för ansökan är tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka, eller är egen företagare och ansluten till erkänd arbetslöshetskassa
  • är fullt arbetsför
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa
  • vid tiden för ansökan inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet

Nystart Finans Låneskydd erbjuds i samarbete med Nordeuropa Försäkring. Här kan du ta del av gällande teckningsregler, förköpsinformation, övriga villkor etc. Har du Nystartlånet men ännu inte vårt låneskydd – ring oss redan idag på 08-410 203 04, så hjälper vid dig att teckna försäkringen!

Kundomdömen

Vill du prata med oss?

Vi finns här för dig. Ring oss mån-tors 09.00-19.00, fre 09.00-17.00 eller skicka oss ett mail, vi försöker alltid svara inom 24 timmar.